Rotacions

No només ens hem d'assegurar que les parcel.les i els camps es beneficien d'una rotació de cultius per famílies, amb repòs de la terra i adobs en verd, sinó que ceiem que per caminar cap a la millora de les nostres experiències és important que aquestes rotacions es planifiquin al màxim llarg termini possible per tal de tenir una gestió conscient i global