Respecte als fems que incorporem al sòl

L'ideal és tancar al màxim els cicles, però degut a que la majoria de les experiències participants de la Xarxeta es dediquen exclusimvament a la producció hortícola, el més factible és intentar tancar cicles amb altres productors locals que es dediquin a la producció ramadera.

Prioritzem la utilització de fems de productors ecològics certificats i sempre que sigui possible local.

Davant de la dificultat per adquirir fems o altres compostos ecològics pròxims en quanitat, ens veiem obligats, en certs casos, a fer servir fems procedents de l'agricultura convencional. En aquests casos, cal establir una mínima seguretat sobre el producte que s'està utilitzant i per això quan no es disposi de fems de producció ecològica, es recomana utilitzar fems de cavall o d'ovella i només quan això no sigui possible, fer servir altre tipus de fems de producció convencional compostats però sempre acompanyats d'analítiques que demostrin que no contenen un nivell perillós de substàncies tòxiques. No es permet el fem líquid convencional.

Considerem que la normativa de l'Agricultura Ecologica és excessivament laxa en l'aspecte dels metalls pesants i els barems. Per tant, considerem que volem avançar i reduir els llindars permesos a llarg termini.