Maneig de la Fertilitat

Entenem que el maneig de la fertilitat s'ha de basar en un bon coneixement del sòl i en un maneig que incrementi la matèria orgànica del sòl, reforci la seva estabilitat i biodiversitat i prenvengui la compactació i erosió.

S'ha de minimitzar les aplicacions de fitofortificants, estimuladors de creixement i adobs minerals naturals. En tot cas, aquests han de ser complements i no la base de la fertilització.

No està permès l'ús de fertilitzants minerals nitrogenats.

S'ha de prendre mesures per la conservació del sòl com l'aport de matèria orgànica en forma de fems, compost, adobs en verd, restes de collita, encoixinats..., així com fer rotacions de cultius i cultius intercalats i en tot cas s'ha d'evitar fer servir tècniques de gestió del sòl erosives o no recomanades en PAE (arada de vertedera, ús de la fresa amb excés d'humitat...).

Respecte als fems que incorporem al sòl

En cas d'utilitzar adobs comercials s'haurà d'assegurar que es tracta d'un producte autoritzat en agricultura ecològica i que tots els seus components estan inclosos a l'Annex II.A. del R. (CEE) 2092/91