Gestió de l'aigua

Considerem que l'aigua que utilitzem per regar pot ser una font de contaminació que sovint no depèn de la nostra acció per tant partim de la base que és millor conèixer com és la qualitat de les aigües que fem servir per al reg i al menys assegurar-nos que no hi ha presència d'alguns dels paràmetres amb nivells que es considerin perillosos.

Pel que fa a la procedència de l'aigua, considerem:

  • Aigua de procedència òptima: les aigües subterrànies, les aigües provinents de rius i/o canals de reg i l'aigua reutilitzada de pluja.
  • Aigua de procedència fluixa o millorable: l'aigua de rius i canals de reg de poca qualitat i les aigües grises segons l'origen privi i el tractament correcte anterior al reg.
  • Aigua de procedència indesitjable: l'aigua provinent de depuradora, de la xarxa, aigües grises no tractades adientment i les aigües negres.

La Xarxeta no disposa actualment capacitat per determinar quins riscos potencials locals de contaminació es poden presentar segons la procedència de l'aigua. Tampoc hi ha capacitat per a determinar els nivells màxims permesos pels diferents paràmetres. Aquests aspectes es podran desenvolupar o ser motiu d'estudis en profunditat més endavant.

Si existeix evidència o sospita de què a causa de la procedència de l'aigua i l'entorn de les terres cultivades per l'experiència hi pot haver risc/os de contaminació de l'aigua, caldrà efectuar les analítiques pertinents i suficientment específiques per determinar que les aigües que ferm servir compleixen els paràmetres o nivells considerats no perillosos i determinar així que l'aigua és apte pel reg. Aqustes analítiques hauran d'anar acompanyades sempre per un protocol d'actuacions i millores correctives, sempre que les analítiques ho indiquin i les experiències estaran obligades a seguir-lo.

Fem servir com a referència la Qualitat de l'aigua per l'agricultura definit per la FAO a:www.fao.org/DOCREP/003/T0234E00.htm concretament a la Taula 1 DIRECTRIUS PER A LA INTERPRETACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA PER A REG a falta d'una referència amb millor precisió, detall o rigor.