Comunicació i transparència

Per tal de tenir un funcionament transparent, tots els integrants de la Xarxeta, rebem les actes de les assemblees, tant les de la Xarxeta com les dels diferents nodes i comissions de treball.

Les actes inclouen els assistents, l'ordre del dia, els arguments i informacions del debat i els acords presos. Si es produeixen situacions de desacord o conflictives es defineixen per poder avançar.

Un cop redactada l'acta, s'envia a la resta d'assistents a la reunió o assemblea per que li donin el vist i plau o facin aportacions si s'escau i posteriorment es posa a disposició de consulta per la resta de la Xarxeta en algun espai telemàtic.