Comercialització Local

Respecte a la proximitat física en les relacions comercials trobem certa dificultat per establir els límits concrets. L'objectiu principal és promoure les relacions comercials el màxim de properes que són energèticament eficients i coherents.

S'ha d'intentar comercialitzar en la mateixa zona on es produeix i per tant desplaçar la verdura a nivell de Km el mínim possible. Aquest criteri, però, no situa a tothom en igualtat de condicions degut a múltiples factors. El més destacat i que a la vegada està menys en mans del propis productors és la zona en concret on desenvolupa la seva activitat, en termes de densitat de població i geogràfics.

A mode general creiem que com més a prop s'està d'una capital de província menys desplaçaments o quilometratge hauria de fer la verdura o la ruta de comercialització, ja que el consum potencial està al costat. En canvi com més lluny es produeix d'aquests nuclis més "justificat" està el fet que es realitzin rutes a més distància del lloc de producció.

L'ideal seria que cada productor pogués comercialitzar en la seva zona fos d'on fos però per això cal un altre model de desenvolupament territorial i anar treballant per augmentar el consum local.