Característiques i Estructura de la Xarxeta

Les característiques de l'organització són:
 

Assembleària: Les decisions es prenen en assemblea, mitjançant el consens i les estructures que aquesta crea sempre hi estan supeditades.

Autogestionària: Tots els integrants de la organització són els que prenen les decisions i les posen en pràctica sense ser representats per ningú, sense delegar en cap directiva... exercint la democràcia directa.

Autònoma: No està sotmesa als dictats del poder polític - ni de cap altre ordre - perquè no hi està relacionada orgànicament ni hi condiciona les seves decisions. Els principis organitzatius procuren que sigui l’assemblea qui decideix i no vinguin les decisions preses des de fora de l’organització.

Oberta: L’entrada a la organització és permesa a totes aquelles persones que compleixin amb els objectius i principis establerts, amb el que es recull en les bases i estiguin diposades a integrar-se mitjançant el Sistema de Garantía Participativa (SGP) que ens hem proposat com a mètode.

No Discriminatòria: No aceptem que s'estableixin cap tipus d'exclusió per raons de gènere, procedència o altres condicions personals.

 

 
La Xarxeta organitza la  presa de decisions i les accions a desenvolupar mitjançant aquestes estructures: